اردوی زیارتی تفریحی مشهد مقدس دی ماه 97

اردوی زیارتی تفریحی مشهد مقدس ویژه دانش آم.وزان هرسه پایه بعد از اتمام امتحانات نوبت اول از 24 دی ماه لغایت 28 دی ماه برگزار شد.

گزارش تصویری