آموزش استفاده از سامانه هوشمند

برای آموزش استفاده از خدمات سامانه هوشمند دبیرستان به لینک زیر مراجعه کنید

لینک آموزش